Komsav

Türkiye Kompozit Sanayicileri Araştırma
Geliştirme ve Eğitim Vakfı

vizyon misyon

TÜZÜK

 

Kompozit Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı Genel Tüzüğü
 

_______________

 

Vakfın amacı, Türk Kompozit Sanayicilerinin çağdaş teknolojik düzeye ulaşabilmelerini sağlamak üzere, eğitim araştırma ve incelemeler yapmak bu konuda doğrudan veya Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler ile işbirliği içinde mesleki okullar, bölümler ya da eğitim kurumları açmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak koşulu ile özel eğitim kurumları kurmak ve buralarda yetiştireceği teknik elemanlara yasalar uyarınca diploma veya sertifika vermek, uluslararası bilimsel araştırma, geliştirme, dökümantasyon ve raporlama yaparak, dünya ülkeleri ile Türkiye arasında bilgi bankası oluşturmak ve bilgi transferi yapmak, uluslararası üniversiteler ve enstitüler ile beraber Ar-Ge çalışmaları yürütmek ve projeler geliştirmek meslek sorunlarına çözümler getirmek, verimlilik ve etkinliği arttırmak, yurttaşlarımıza mesleki bilgi ve beceriler kazandırmak, işçi ve yöneticilerimizin teknik ve insancıl niteliklerini geliştirmek olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Kompozit sanayiinin yurt ekonomisine en yararlı olabilecek çağdaş teknolojik düzeye ulaşabilmesini sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışında araştırma, inceleme ve etüdler yapmak,
 2. Kompozit sanayii ile birlikte yine bu sanayii ile ilgili BMC, SMC ve benzeri tekniklerin geliştirilmesi hakkında çalışmalar yapmak veya yaptırmak
 3. Meslek sorunlarına ve ortak konulara çözüm getirecek çalışmalar yapmak, saptanan öneri ve dilekleri özel ve kamu kuruluşlarına aktararak, başarılı sonuçlar sağlayacak biçimde izlemek,
 4. Sektör çalışmalarında verimlilik ve etkinliği arttıracak, maliyeti düşürüp emeği değerlendirecek, standardizasyonu sağlayacak pratik ve teorik çalışmalarda bulunmak, gereğinde ulusal veya uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 5. Türk Kompozit sanayiinin gelişimini sağlamak ve onu uluslararası rekabette ideal bir konuma getirmek için yerli ve yabancı bilim adamlarının bu konudaki çalışmalarını teşvik etmek ve çalışmalardan elde edilecek verileri projeler halinde Kompozit sanayiinin ihtiyaçlarına sunmak,
 6. Kompozit sanayi alanında çalışan kuruluşlar arasında ilişki kurarak planlama, organizasyon, işletme, pazarlama, standardizasyon ve diğer konularla ilgili olarak çıkarılmış ya da çıkarılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,  tebliğler ile kalkınma planı ve programı gibi, yasal uygulamalarda sektör ve yapımcılar ile Vakfın görüş, öneri ve dileklerini tarihi yetkili katlara ulaştırmak, duyurmak, izlemek,
 7. İş ve meslek yaşantısında yeterliliği özendirmek ve yüksek ahlak kurallarını sektör bazında yerleştirmek,
 8. Niteliksiz işçilerin, nitelikli işçi haline dönüştürecek bilgi ve becerilerin kazandırılacağı programlar ve uygulamalar düzenlemek,
 9. Sektör işletmelerinde çalışan işçilerin teknik ve insancıl niteliklerini geliştirmek için eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,
 10. Maddi olanaksızlıkla nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyecek olan başarılı öğrencilere mesleki ve teknik konularda ve her düzeyde yurtiçi ve yurtdışı “Teknik Eğitim Bursu” vermek.
 11. Gerek Kompozit sektöründe gerekse diğer ilgili sektörlerde faaliyet gösteren bireysel ve kurumsal düzeyde firmaların vakıf bünyesinde bir araya gelmesini sağlayarak, bu taraflar arasında ticaretin teşvik edilmesi suretiyle Türk Kompozit Sanayii’nin gelişmesine katkıda bulunmak.